XVIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2020-06-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowanie (Przedstawienie porządku obrad. Wprowadze...)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy za 2019 rok.

5.Uchwała Nr XVIII/152/2020 w sprawie stanowiska Rady Gminy w Drużbicach wyrażającego sprzeciw wobec możliwości wydania koncesji na odkrywkowe wydobywanie kopaliny w miejscowości Suchcice oraz pozytywnego zaopiniowania niniejszego przedsięwzięcia.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/152/2020 w sprawie stan...)

6.Uchwała Nr XVIII/153/2020 w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/153/2020 w sprawie prze...)

7.Uchwała Nr XVIII/154/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania,

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/154/2020 w sprawie udzi...)

8.Uchwał Nr XVIII/155/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2019 rok.

Głosowanie (Uchwał Nr XVIII/155/2020 w sprawie zatwi...)

9.Uchwała Nr XVIII/156/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/156/2020 w sprawie udzi...)

10.Uchwała Nr XVIII/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/157/2020 w sprawie wyra...)

11.Uchwała Nr XVIII/158/2020 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/158/2020 w sprawie zaci...)

12.Uchwała Nr XVIII/159/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2020 – 2029.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/159/2020 w sprawie zmia...)

13.Uchwała Nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała Nr XVIII/160/2020 w sprawie zmia...)

14.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

15.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie sesji.