XIII Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-12-17, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2020, (rozdział VI pkt. 3)

Głosowanie (Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia...)

5.Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Drużbice na rok 2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Pr...)

6.Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyboru metody ustaleni...)

7.Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wzoru dekla...)

8.Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drużbice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lok...)

9.Uchwała w sprawie ustalenia średnią cenę jednostki paliwa w gminie Drużbice na rok szkolny 2019/2020.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia średnią cenę...)

10.Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy dotyczącego funkcjonowania strzelnicy w miejscowości Brzezie – Czarny Las.

Głosowanie (Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy...)

11.Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drużbice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i tryb...)

12.Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 – 2028.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian wieloletniej pro...)

13.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

14.Uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy...)

15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drużbice w roku szkolnym 2018/2019.

16.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

17.Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.

18.Wnioski i oświadczenia.

19.Sprawy różne.

20.Zamknięcie sesji.