IX Sesja Rady Gminy Drużbice

w dniu 2019-06-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.

4.Wystąpienie mieszkanki z m. Bukowie Dolne.

5.Debata i rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drużbice wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drużbice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowicach, gm. Drużbice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2019 rok (Nr 2)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice na lata 2019 - 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

14.Informacja Przewodniczącej z działalności Rady Gminy pomiędzy sesjami.

15.Informacja Wójt Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

16.Wnioski i oświadczenia.

17.Sprawy różne.

18.Zamknięcie posiedzenia.